eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà
Vous êtes ici : Accueil » Suède » Pour en savoir plus » Repères bibliographiques » Le droit des religions

Le droit des religions

EDQVIST, Från kyrkolag till kyrkoordning. Stockholm : 2000.
1 From Church Law to Church Ordinance

EDQVIST & al., Kyrkoordning för Svenska kyrkan med kommentarer och angränsande lagstiftning (2nd ed.). Stockholm : 2005.
Church of Sweden Church Ordinance with Commentaries and Neighbouring Laws

EKSTRAND, Folkkyrkans gränser – en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka. Stockholm : 2002.
The Borders of the National Church – a Theological Analysis of the Transition from a State Church to a Free National Church

EKSTRÖM, Makten över kyrkan – om Svenska kyrkan, folket och staten. Stockholm : 2003.
The Power over the Church – about the Church of Sweden, the People, and the State

Folklig förankring – demokrati i Svenska kyrkan. Festskrift till Bengt Kindbom. Stockholm 2000.
National ground – democracy in the Church of Sweden

FRIEDNER Lars, "Church and State in Sweden", in ROBBERS Gerhard (ed.), State and Church in the European Union, Third ed., Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 641-656.

FRIEDNER Lars, "Law and Religion in the Workplace – Sweden”, in RODRÍGUEZ BLANCO Miguel (ed.), Law and religion in the workplace, Proceedings of the XXVIIth annual conference of the European Consortium for Church and State Research, Alcalá de Henares, 12-15 November 2015, Granada, Comares, December 2016, p. 373-378.

GÖRANSON, Svensk kyrkorätt – en översikt. Stockholm : 1993.
Swedish Church Law, an Overview

LUNDBORG, Var är församlingen ?. Stockholm : 2005
Where is the Congregation ?

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (ed.), Samfunden och bidragen. Stockholm : 2006.
The Religious Communities and the State Subsidies

SCHÖTT, GÖRANSSON & HINN, Kyrkolagen – en kortfattad kommentar. Göteborg : 1992.
The Church Act – a Brief Commentary

SELANDER (ed.), Rättsteologi – ett seminarium för inventering och analys. Lund : 2003.
The Theology of Law – a Seminary for Inventory and Analysis

STRANDBERG, Präst och kyrkoråd. Lund : 1974.
Priest and Parochial Council

D 3 septembre 2019   

CNRS Unistra Dres Gsrl

Suivez nous :
© 2002-2024 eurel - Contact