eurel     Sociological and legal data on religions in Europe and beyond
You are here : Home » Sweden » Further information » Bibliographic highlights

Bibliographic highlights

History

AHRÉN, Kyrkomöte och synodalförfattning – en studie i svensk kyrkoförfattningsdebatt 1827-1865. Lund: 1956. The Synod and its Constitution – a Study of Swedish Debate on Church Law 1827-1865
AHRÉN, (...)

AHRÉN, Kyrkomöte och synodalförfattning – en studie i svensk kyrkoförfattningsdebatt 1827-1865. Lund: 1956.
The Synod and its Constitution – a Study of Swedish Debate on Church Law 1827-1865

AHRÉN, Riksdagen, kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition. Lund: 1964.
Parliament, Synod and the Doctrin of the Church in Swedish Church Law Tradition

AHRÉN & EKSTRÖM, Kyrka i ett pluralistiskt samhälle. Stockholm: 1995.
The Church in a Pluralistic Society

ANDRÉN (ed.), Sveriges kyrkohistoria 3 – reformationstid. Stockholm: 1999.
The Church History of Sweden – the Time of the Reformation

BEXELLL (ed.), Sveriges kyrkohistoria 7 – folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Stockholm: 2003.
The Church History of Sweden - The time of hesitation of the nation and renewal of the church

BROHED, Stat – religion – kyrka. Klippan: 1973.
State, Religion, Church

BROHED (ed.), Sveriges kyrkohistoria 8 – religionsfrihetens och ekumenikens tid. Stockholm: 2005.
Swedish Church History – the Time of the Freedom of Religion and of Ecumenism

EKSTRÖM, Svenska kyrkan – historia, identitet, verksamhet och organisation (5th ed). Stockholm: 2005.
The Church of Sweden, History, Identity, Tasks, and Organisation

GUSTAFSSON, Svensk kyrkohistoria (7th ed). Helsingborg: 1986.
Swedish Church History

HELLSTRÖM, Vägar till Sveriges kristnande . Stockholm: 1996.
The Roads to the Christening of Sweden

JARLERT (ed.), Sveriges kyrkohistoria 6 – romantikens och liberalismens tid. Stockholm: 2001.
Swedish Church History – the Time of the Romantics and of the Liberalism

LENHAMMAR (ed.), Sveriges kyrkohistoria 5 – individualismens och upplysningens tid. Stockholm: 2000.
Swedish Church History – the Time of the Individualism and of the Enlightment

MONTGOMERY (ed.), Sveriges kyrkohistoria 4 – enhetskyrkans tid. Stockholm: 2002.
Swedish Church History – the Time of the unity of the church

NILSSON (ed.), Sveriges kyrkohistoria 1 – missionstid och tidig medeltid. Stockholm: 1988.
Swedish Church History – the Time of Mission and Early Medieval Time

PERNLER (ed.), Sveriges kyrkohistoria 2 – hög- och senmedeltid. Stockholm: 1999.
Swedish Church History – High and Late Medieval Times
Practise of Baptism – Studies of the Örebro Parish 1710-1910.

THIDEVALL, Kampen om folkkyrkan – ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928-1932. Stockholm: 2000.
The Struggle of the National Church – the Fate of a National Church Reformation Programme 1928-1932

D 4 October 2012   

Sociology of religions

AHLSTRAND & GUNNER (ed.), Guds närmaste stad? En studie om religionernas betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet. Stockholm, 2008 God’s Closest Town? A Study of the Importance of (...)

AHLSTRAND & GUNNER (ed.), Guds närmaste stad? En studie om religionernas betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet. Stockholm, 2008
God’s Closest Town? A Study of the Importance of Religions in a Swedish Town in the Beginning of the 2000s

AHLIN, Pilgrim, turist eller flykting? En studie av individuell religiös rörlighet i senmoderniteten. Eslöv: 2005.
Pilgrim, Tourist, or Refugee – a Study of Individual Religious Movement in the Late Modernism

BÄCKSTRÖM & al, Religious Change in Northern Europe. The Case of Sweden. From State Church to Free Folk Church. Final Report. Stockholm : Verbum, 2004.

BÄCKSTRÖM, Från statskyrka till fri folkkyrka – en religionssociologisk, tjänsteteoretisk och teologisk analys inför förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten år 2000. Stockholm: 1999.
From State Church to Free National Church – a Sociology of Religion, Service Theoretical, and Theological Analysis of the Disestablishment of the Church of Sweden in the year 2000

BÄCKSTRÖM, Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur – en studie av religion och omsorg. Stockholm: 2001.
The Church of Sweden as an Actor of Welfare in a Global Culture – a Study of Religion and Care-taking

BROMANDER, Medlem i Svenska kyrkan. En studie kring samtid och framtid, Verbum: Stockholm, 2005
Member of the Church of Sweden – a Study of the Present and the Future. A religious-sociological study of the members of the Evanglical-Lutheran Church of Sweden

BROMANDER, Rum för röster – sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister. Stockholm: 2002.
Rooms for Voices – Sociological Analysis of the Music Life within the Church of Sweden as it is apprehended by Church Visitors, Church Musicians, and Church Choir Singers

BROMANDER, Utträden som utmanar – analys av de processer som leder till utträde ur Svenska kyrkan. Uppsala 2003.
Challenging Opting Out – an Analysis of the Process Leading to an Opting Out of the Church of Sweden

DAVIE, Religion in Modern Europe – a Memory Mutates. Oxford: 2000.

DAVIE & al., Predicting Religion – Christian, Secular, and Alternative Futures. Ashgate: 2003.

GUSTAFSSON & PETTERSSON ed., Folkkyrkor och religiös pluralism – den nordiska religiösa modellen. Stockholm: 2000.
National Churches and Religious Pluralism – the Nordic Religious Model

JEPPSON GRASSMAN, Frivilligt socialt arbete i kyrkans hägn – en studie av den religiöst inspirerade frivilligheten i en kommun. Stockholm: 2001.
Voluntary Social Work within the Church – a Study of the Religious Inspired Voluntary in a Community

LINDGÄRDE ed., Tradition, sammanhang och uppbrott. Stockholm: 2006.
Tradition, coherence and departure

LÖWENDAHL, Religion utan organisation – om religiös rörlighet bland privatreligiösa. Eslöv: 2005 .
Religion without Organisation – about Religious Movement among Persons with a Personal Religious Affiliation

PETTERSSON, Kvalitet i livslånga tjänsterelationer – Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv. Stockholm: 2000.
Quality in Life-long Service Relations – the Church of Sweden from the double Perpective of Theory of Service and Sociology of Religions

SJÖBÖRG, Bibeln på mina egna villkor – en studie av medierade kontakter med Bibeln med särskilt avseende på ungdomar och Internet. Uppsala: 2006.
The Bible on my own conditions – a Study of Contacts with the Bible through Media, with a Special View on Youngsters and the Internet

SJÖDIN, Mer mellan himmel och jord? En studie av den beprövade erfarenhetens ställning bland svenska ungdomar. Stockholm 2001.
More between the Sky and the Earth – a Study of the Attitude Experimented among Swedish Youngsters

SKOG. ed., Det religiösa Sverige – gudstjänst- och andaktsliv under ett veckoslut kring millennieskiftet. Örebro: 2001.
The Religious Sweden – Worship and Prayer Book during a week-end close to the Turn of the Millennium

D 4 October 2012   

Law of religion

EDQVIST, Från kyrkolag till kyrkoordning. Stockholm: 2000. 1 From Church Law to Church Ordinance
EDQVIST & al., Kyrkoordning för Svenska kyrkan med kommentarer och angränsande lagstiftning (2nd (...)

EDQVIST, Från kyrkolag till kyrkoordning. Stockholm: 2000.
1 From Church Law to Church Ordinance

EDQVIST & al., Kyrkoordning för Svenska kyrkan med kommentarer och angränsande lagstiftning (2nd ed.). Stockholm: 2005.
Church of Sweden Church Ordinance with Commentaries and Neighbouring Laws

EKSTRAND, Folkkyrkans gränser – en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka. Stockholm: 2002.
The Borders of the National Church – a Theological Analysis of the Transition from a State Church to a Free National Church

EKSTRÖM, Makten över kyrkan – om Svenska kyrkan, folket och staten. Stockholm: 2003.
The Power over the Church – about the Church of Sweden, the People, and the State

Folklig förankring – demokrati i Svenska kyrkan. Festskrift till Bengt Kindbom. Stockholm 2000.
National ground – democracy in the Church of Sweden

FRIEDNER Lars, "Church and State in Sweden", in ROBBERS Gerhard (ed.), State and Church in the European Union, Third ed., Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 641-656.

FRIEDNER Lars, "Law and Religion in the Workplace – Sweden”, in RODRÍGUEZ BLANCO Miguel (ed.), Law and religion in the workplace, Proceedings of the XXVIIth annual conference of the European Consortium for Church and State Research, Alcalá de Henares, 12-15 November 2015, Granada, Comares, December 2016, p. 373-378.

GÖRANSON, Svensk kyrkorätt – en översikt. Stockholm: 1993.
Swedish Church Law, an Overview

LUNDBORG, Var är församlingen?. Stockholm: 2005
Where is the Congregation?

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (ed.), Samfunden och bidragen. Stockholm: 2006.
The Religious Communities and the State Subsidies

SCHÖTT, GÖRANSSON & HINN, Kyrkolagen – en kortfattad kommentar. Göteborg: 1992.
The Church Act – a Brief Commentary

SELANDER (ed.), Rättsteologi – ett seminarium för inventering och analys. Lund: 2003.
The Theology of Law – a Seminary for Inventory and Analysis

STRANDBERG, Präst och kyrkoråd. Lund: 1974.
Priest and Parochial Council

D 3 September 2019   

CNRS Unistra Dres Gsrl

Follow us:
© 2002-2022 eurel - Contact